CONDICIONS GENERALS DE VENDA I SUBMINISTRAMENT

 

1.- DEFINICIONS

1.1.- S’entendrà per “L’Empresa”, la societat BRUGAROLAS, S.A.

1.2.- S’entendrà per “El Comprador” o “El Client”, la persona física o jurídica que contracti amb l’Empresa per adquirir-li béns o serveis.

1.3.- S’entendrà per “Producte” o “Servei” l’objecte de la relació comercial formalitzada entre l’Empresa i el Client.

1.4.- S’entendrà per “Comanda” l’oferta de producte o servei realitzada per l’Empresa que hagi estat acceptada pel Client de forma escrita o verbal.

1.5.- S’entendrà per “Tarifa de Preus”, la llista de preus per producte elaborada per l’Empresa.

 

2.- CONDICIONS DE VENTA I SUBMINISTRAMENT

2.1.- Les comandes formalitzades entre l’Empresa i el Client es regularan pel que es disposa en les presents condicions de venda i subministrament excepte en aquells aspectes en què excepcionalment s’acordi de forma expressa alguna variació.

2.2.- No existirà Comanda fins que el Client accepti de forma expressa i íntegra l’oferta realitzada per l’Empresa. En aquesta oferta constaran sempre, com a mínim, les dades següents: Referència de l’oferta – nomeni del producte – tipus d’envàs – preu – termini de lliurament – demanat mínim – portis – validesa de l’oferta.

2.3.- L’acceptació de l’oferta per part del Client comportarà la subjecció a totes i cadascuna de les condicions de l’oferta.

2.4.- Qualsevol variació de l’oferta remesa per l’Empresa haurà de ser expressament acceptada per aquesta per escrit.

2.5.- Els preus inclosos en la Tarifa de Preus de l’Empresa inclouen els envasos els ports pagats dins del territori peninsular, però no inclouen en cap cas l’I.V.A.

2.6.- L’Empresa es reserva el dret a modificar lliurement la Tarifa de Preus quan les condicions del mercat així ho aconsellin.

2.7.- La comanda mínima serà de 121 euros. En cas de comandes d’inferior import, l’Empresa inclourà en el preu el cost de gestió de comanda mínima, que ascendeix a _________.

2.8.- Els productes d’envasos petits vénen condicionats en caixes de diverses unitats, tal com s’indica en cada cas. La unitat mínima de venda per a aquests productes és la caixa completa, no subministrant-se unitats soltes.

2.9.- El termini de lliurament de la Comanda podrà acordar-se de la manera següent: – Lliurament A o immediata : dins dels deu dies següents a l’acceptació de l’oferta. – Lliura B: deu dies a explicar de l’acceptació de l’oferta. – Lliura C: més de quinze dies a explicar de l’acceptació de l’oferta.

2.10.- A partir del moment del lliurament del Producte en les instal·lacions del Client, aquest passa a ser l’únic responsable del mateix.

2.11.- El Client haurà de respectar les condicions de magatzematge, ús i manipulació del Producte contingudes en l’etiqueta del mateix.

 

3.- DEVOLUCIONS

3.1.- L’Empresa només admetrà aquelles devolucions que s’ajustin a les condicions previstes en aquest apartat.

3.2.- Totes les devolucions hauran de ser comunicades prèviament per escrit a l’Empresa indicant la incidència i la causa de la mateixa.

3.3.- L’Empresa es reserva en tot caso el dret a acceptar o no la devolució una vegada hagi examinat el Producte retornat i comprovat la veracitat i abast de la causa de devolució. En aquells casos en què l’empresa autoritzi la devolució, emetrà un abonament per l’import de la Comanda.

3.4.- Les devolucions derivades de trencaments o desperfectes greus en els envasos del Producte causats durant el transport del mateix hauran de fer-se constar en l’albarà de lliurament del transportista, o en defecte d’això, mitjançant comunicació escrita dirigida a l’empresa en el termini màxim de 15 dies següents a la recepció de la Comanda. Transcorreguts 15 dies des del lliurament de la Comanda no s’admetrà cap devolució.

3.5.- Com a norma general, no s’admetran devolucions de productes caducats, obsolets, o en mal estat a causa d’un inadequat emmagatzematge. Això no obstant això, d’estimar-se excepcionalment algun tipus de devolució en aquests casos, l’Empresa tindrà dret a descomptar de l’abonament corresponent el cost derivat del tractament com a residu del Producte retornat.

3.6.- Les devolucions de Producte derivades de la mala qualitat del mateix hauran de comunicar-se a l’Empresa en un termini màxim de 30 dies explicats des del lliurament del producte.

 

4.- PREUS

4.1.- El preu dels Productes serà el que consti en cada cas en l’oferta de l’Empresa acceptada pel Client.

4.2.- Si l’oferta de l’Empresa es remitent al preu-tarifa, s’aplicarà el preu vigent en aquest moment per al Producte en qüestió en la Tarifa de Preus de l’Empresa.

4.3.- En cas de variació de la Tarifa de Preus, aquesta s’aplicarà a les Comandes que es formalitzin a partir de la modificació, excepte en el cas previst a l’apartat següent.

4.4.- Si una vegada acceptada l’oferta pel Client es produís un increment extraordinari dels costos de matèria primera, o dels impostos que graven els Productes, l’Empresa tindrà dret a modificar el preu per adequar-ho a la nova situació, havent d’informar immediatament d’això per escrit al Client, qui, al seu torn, disposarà d’un termini de tres dies per confirmar també per escrit l’acceptació del nou preu, o per rebutjar si escau l’oferta amb el nou preu.

 

5.- PAGAMENT

5.1.- Excepte acord en contrari, el pagament del preu de la Comanda, amb el seu IVA corresponent, serà realitzat pel Client en el termini de 90 dies explicats des de la data de la factura, mitjançant transferència bancària.

5.2.- El retard en el pagament per part del Client facultarà a l’Empresa per reclamar a aquell el pagament d’una penalització d’acord amb la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

 

6.- RESPONSABILITATS

6.1.- Responsabilitat per producte danyat.- L’Empresa no assumirà cap tipus de responsabilitat pels danys, trencaments o desperfectes que poguessin sofrir o causar-se als envasos dels Productes una vegada aquests hagin estat lliurats al Client. Així mateix, tampoc assumirà cap responsabilitat en cas que aquests danys es causin als Productes durant la maniobra de descàrrega del vehicle utilitzat per al transport dels mateixos quan aquesta maniobra la realitza directament personal del propi Client. En el cas que els danys, trencaments o desperfectes siguin causats durant el transport, l’Empresa acceptarà la devolució dels productes sempre que el Client compleixi les condicions de devolució previstes a l’anterior apartat 3 d’aquestes Condicions Generals.

6.2.- Responsabilitat pels envasos.- Excepte pacte en contrari, els envasos en què és subministrat el Producte passen a ser propietat del Client des del moment del lliurament del Producte. En conseqüència, a partir del moment del lliurament, el Client és l’únic responsable de l’envàs i del seu correcte tractament com a residu industrial, havent de complir a tot moment el que es disposa en la normativa de seguretat, medi ambient i tractament de residus.

6.3.- Responsabilitat derivada de l’incorrecte magatzematge o manipulació del Producte.- L’Empresa no serà mai responsable dels danys soferts pels Productes com a conseqüència d’una mala manipulació o magatzematge dels mateixos. S’entendrà per mala manipulació o magatzematge dels Productes, tota manipulació o magatzematge del mateix que no s’ajusti al previst en aquest sentit en les especificacions tècniques del producte i en la seva etiqueta.

6.4.- Responsabilitat per producte defectuós o de mala qualitat. En el cas de Producte en mal estat o defecte de qualitat, l’Empresa acceptarà la devolució del Producte defectuós sempre que la devolució es comuniqui prèviament a l’Empresa dins del termini previst a l’anterior apartat 3.

6.5.- Responsabilitat per danys a tercers. L’Empresa no serà responsable en cap cas dels danys que puguin ser causats a tercers com a conseqüència de l’ús dels Productes, quan aquests danys siguin conseqüència d’un ús incorrecte o inadequat dels mateixos. S’entendrà per ús incorrecte o inadequat del Producte tota utilització del mateix per a finalitats diferents als quals ha de ser destinat, o tota utilització en condicions que no s’ajustin a les especificacions tècniques del Producte. Tampoc serà responsable l’Empresa dels danys causats a tercers per l’ús del Producte, en aquells casos en què el Producte es trobi en mal estat o contaminat per causes no imputables a l’Empresa.

 

7.- IMPOSTOS ESPECIALS

7.1.- Els Productes comercialitzats per l’Empresa no estan fabricats per ser utilitzats com a carburant ni com a combustible.

7.2.- A l’efecte de no gravar al Client amb l’Impost Especial corresponent, l’Empresa comunicarà en tot cas al Client aquells productes que si escau poguessin ser utilitzats com a carburant o combustible, els quals estarien llavors subjectes a la tarifa 2a de tributació especial. En aquests casos, els Productes seran gravats amb el corresponent Impost Es