Producte
Espessidor i d’altres
Consistències disponibles Propietats/Característiques
Punt de gota
Aplicacions
Activitats Industrials
G.A. PLEX
Complex Liti + EP
NLG 1,2,2/3,3 Greix de sabó complex de liti amb excel·lent resistència a les altes temperatures i càrregues.
Min. 240ºC
Motors elèctrics, acoblaments, coixinets de rodes, articulacions cardan.
Indústria general
G. BESLUX PLEX H-2
Complex Liti + EP
NLGI 2 Alta viscositat de l’oli base, més adherència i capacitat segellador.
Min. 240ºC
En metalls amb càrregues-temperatura de -15ºC a 150ºC. Velocitats giro baixes.
Ind. Siderúrgia, cimentera, mineria, OP.
G. BESLUX PLEX H-2/G
Complex Liti + EP + sòlids
NLGI 2 Alta viscositat de l’oli base, adherència, capacitat segellador i lubrificants sòlids.
Min. 240ºC
Treball de metalls amb temperatures de -15ºC a 150ºC. i grans desgastos.
Ind. Siderúrgia, cimentera, mineria, OP.
G. BESLUX PLEX H-KT NLGI 1, 2 Greixos complexos de liti de molt altes prestacions, excel·lent resistència a càrregues.
Min. 240ºC
Rodaments per a maquinària pesada, mineria, obra pública.
Homologada pels principals fabricants del sector.