Producte
Espessidor i d’altres
Consistències disponibles Propietats/Característiques
Punt de gota
Aplicacions
Activitats Industrials
G.A. 238
Inorgànica + coure
PASTA Apta per a temperatures extremes, anticorrosion i propietats antigripatje.
Min. 300ºC
Protecció de cargols, perns, unions roscadas, coixinets i rodaments.
Indústria general
G.A. BESMOLY U-6000
Liti + lubrificants sòlids
PASTA Pasta de muntatge que proporciona una pel·lícula semi-greix de bisulfur de molibdè.
Min. 180ºC
Per al tractament previ i muntatge d’engranatges, coixinets, connexions, etc.
Indústria pesada i indústria general
G. BESLUX ANTI-SEIZE PASTE
Pasta + lubrificants sòlids
PASTA Greix en consistències NLGI 1 i 2 a força de sabó inorgànic i coure.
Min. 300ºC
Protecció de tot tipus de cargols i unions roscades. Martells hidràulics.
Indústria general
G. BESLUX TRIBOPASTE L-2/3-S
Liti + o. sintètic
PASTA Pasta anti-agarrotant i anticorrosiva. Temperatures de -40ºC a 150ºC Lubricació seca 400ºC.
Min. 200ºC
Unions de tipus estriat, bujes i coixinets de lliscament.
Indústria general
G. BESLUX GRAFOL PASTE
Inorgànic + sòlids
PASTA Pasta anti-agarrotant, conductora, anticorrosiva amb lubrificants sòlids de pols d’alumini.
Min. 300ºC
Resisteix temperatures d’1.180ºC sense aire. Unions roscades, cargols, perns.
Indústria Pesada i general
G. BESLUX MARTIPASTE-08
Complex alumini + sòlids
NLGI 1/2 Greix Negre-rogenc per a càrregues i esforços d’Adherent, aplicable manual o automàticament.
Min. 250ºC
Lubricació especifica de martells i punters.
Maquinària OP, cimenteres, mineria